دفتر مدیرعامل جواد الائمه: 03538239295

تلفنخانه جواد الائمه: 05-03538239700

فکس : 03538239716

آدرس دفتر : یزد – صفائیه – بلوار شهید قندی – دفتر مرکزی موسسه خیریه فرهنگی حضرت جوادالائمه(ع)

صندوق پستی: 1146/89165