مهندس غلامعلی سفید سابقه سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد را دارد