مهندس غلامعلی سفید به عنوان معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد فعالیت داشته است